Kadry i Płace

Kadry i Płace

 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem
  – kwestionariusza osobowego
  – umów o pracę wraz z informacją dodatkową
  – umów zlecenia i o dzieło
  – PIT-2
  – świadectwa pracy
 • sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych oraz członków ich rodzin oraz wyrejestrowań z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego byłych pracowników oraz członków ich rodzin
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło)
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych przez pracodawcę (PIT-4)
 • naliczanie miesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie rejestru urlopów oraz innych nieobecności pracowników (zwolnienia chorobowe, urlopy rodzicielskie, opieka nad dzieckiem)
 • sporządzanie oraz dostarczanie do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń
 • sporządzanie na koniec roku kalendarzowego:
  – zestawień przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  – rocznych kart wynagrodzeń pracowników
  – informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • sporządzanie zaświadczeń, deklaracji i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników