Księgi Rachunkowe

Księgi Rachunkowe

 • otworzenie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości
 • bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej
 • bieżący zapis dokumentów w rejestrach podatku od towarów i usług VAT
 • przygotowywanie okresowych rozliczeń podatku dochodowego PIT, CIT,  podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby opłaty środowiskowej
 • przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań
 • naliczanie zaliczek na poczet podatku dochodowego PIT-5, PIT-5L, CIT
 • zamknięcie roku obrotowego
 • sporządzenie Sprawozdania Finansowego – w tym: informacji dodatkowej, bilansu, rachunku zysków i strat,
  rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale.
 • sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8, PIT-36, PIT-36L
 • pomoc przy formułowaniu uchwał
 • wykonywanie rocznych rozliczeń, sprawozdań, informacji i raportów dla Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego