Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (PKPiR)

 • bieżący zapis dokumentów w księdze przychodów i rozchodów oraz w rejestrach podatku od towarów i usług VAT 
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby opłaty środowiskowej
 • przygotowywanie okresowych rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
 • sporządzanie deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • naliczanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-5, PIT5L
 • rozliczanie okresowych spisów z natury
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych przedsiębiorców PIT-36, PIT-36L
 • wykonywanie rocznych/miesięcznych rozliczeń, informacji i raportów dla Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego